Skip to main content

Melden van klacht,
kritiek of probleem

Klachten

Heeft u een klacht of bent u niet tevreden over onze dienstverlening?

Uiteraard doet DPSO Arbozorg zijn uiterste best om onze klanten, cliënten, stakeholders en leveranciers tevreden te stellen. Wij zijn echter gewone mensen die fouten kunnen maken. Daarom stellen wij u graag in de gelegenheid om uw klacht, kritiek, ongenoegen, probleem of verbetervoorstel aan ons kenbaar te maken. We willen leren van onze fouten om daarmee onze dienstverlening te verbeteren.

Waar kan ik terecht?

Melden van klacht, kritiek of probleem

Een klacht, kritiek of probleem zullen we direct voor u proberen op te lossen. U kunt contact opnemen met het secretariaat van DPSO Arbozorg om uw probleem door te geven.

Telefonisch:

+31 45 567 5315

Per e-mail:

Klik hier om een mail te sturen

Per post:

DPSO Arbozorg
Postbus 1085
6468 BB Kerkrade

Uiteraard kunt u ook gewoon contact opnemen met uw vertrouwde contactpersoon bij DPSO Arbozorg.

Wat gebeurt er met mijn klacht?

Afhandelen van klacht, kritiek of probleem

Klachten die niet direct op te lossen zijn, worden via onze klachtenprocedure afgehandeld.

De ontvangst van de klacht, kritiek of het probleem wordt aan u bevestigd en er zal aan u doorgegeven worden hoe verder gehandeld wordt.

Onze kwaliteitsmanager zal de termijnen en de te volgen procedure bewaken. Hij zal de beslissing op uw klacht, kritiek of probleem met redenen omkleed aan u meedelen. We zullen de uitkomst van uw klacht, kritiek of probleem, indien dit van toepassing is, meenemen in onze dienstverlening om onze service te verbeteren.

We maken een onderscheid in de als volgt genoemde klachten:

Klachten van niet-medisch inhoudelijke aard

Onze kwaliteitsmanager zal informatie bij de betrokken partijen inwinnen, uw klacht, kritiek of probleem analyseren en binnen 10 werkdagen een eerste terugkoppeling omtrent de voortgang of oplossing aan u laten toekomen. Mocht u van mening zijn dat de geboden oplossing niet bevredigend is, dan kunt u zich wenden tot de onafhankelijke Geschillencommissie Arbodienstverlening. Op de website van Oval – www.oval.nl. – kunt u uw klacht via de daar gemelde klachtenregeling doorgeven.

Klacht over of meningsverschil over juistheid van het advies van een bedrijfsarts (second opinion)

U twijfelt aan de juistheid van het advies van de bedrijfsarts. In dit geval kunt u een second opinion aanvragen bij de bedrijfsarts. Deze zal uw aanvraag doorsturen naar de onafhankelijke instantie, waarmee DPSO Arbozorg een samenwerking heeft afgesproken. De bedrijfsarts zal de second opinion bedrijfsarts alle relevante informatie omtrent het advies dat aan u is gegeven laten toekomen. De verdere afhandeling zal door de onafhankelijke instantie gebeuren. De kosten voor de second opinion zijn voor u/uw werkgever).

Meningsverschil over, of behoefte aan adviezen over arbeidsongeschiktheid, re-integratie of passend werk

In geval van een meningsverschil of in geval van een behoefte aan advies over

  • de arbeids(on)geschiktheid van u als werknemer
  • de re-integratie inspanningen van u als werknemer
  • passend werk voor u binnen het bedrijf van uw werkgever
  • re-integratie inspanningen van uw werkgever

kunt u terecht bij het UWV voor een deskundigenoordeel : www.uwv.nl.

 

Klacht over aanstellingskeuringen

U heeft een klacht over de afhandeling of bevinding van een aanstellingskeuring die uw toekomstige werkgever heeft aangevraagd. U kunt dan terecht bij de Klachtencommissie Aanstellingskeuringen, via website : www.aanstellingskeuringen.nl; hier kunt u informatie vinden over hoe te handelen in deze situatie.

Klacht over professioneel handelen van de bedrijfsarts

U twijfelt aan het professioneel handelen van de bedrijfsarts. Uw klacht kan gaan over een onheuse bejegening of onjuiste medische afhandeling door de bedrijfsarts. U kunt uw klacht melden bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Nadere informatie kunt u vinden op de website van dit college : www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl.

Klachten/vragen van financiële aard en over de facturatie

U heeft een vraag over een factuur, dan kunt u hiervoor bellen met het volgende telefoonnummer : 045 -5675315 of een e-mail sturen.

U kunt deze mail middels deze link sturen.

Heeft u een klacht over de financiële afhandeling van een dienstverlening, dan kunt u uw klacht hierover indienen bij onze kwaliteitsmanager, die de klacht verder zal opnemen met de betrokken medewerkers. Onze kwaliteitsmanager zal informatie bij de betrokken partijen  inwinnen, uw klacht, kritiek of probleem analyseren en binnen 10 werkdagen een eerste terugkoppeling omtrent de voortgang of oplossing aan u laten toekomen. Zie voor deze afhandeling ook hierboven bij algemene klachten.