Skip to main content

Maatwerkdiensten op het gebied van milieuaspecten

Milieu

DPSO Arbozorg verleent maatwerkdiensten op het terrein van de belangrijke milieuaspecten:

  • afvalpreventie, -reductie, hergebruik, recycling en verwerkingsadviezen,

  • energie- en waterbesparingsonderzoeken en verbeterprojecten om tot een duurzame bedrijfsvoering te komen,

  • milieuzorg ondersteuning (ISO 14001),

  • transport van Gevaarlijke Stoffen (ADR, ADN, RID),

  • vergunningaanvragen,

  • opvolgen van veranderingen in wet- en regelgeving en gerichte informatie en voorlichting over te nemen acties.

Doelstelling duurzame bedrijfsvoering

Onze doelstelling is het geven van onafhankelijk, praktijkgericht en probleemoplossend advies om tot een duurzame bedrijfsvoering te komen.

Er wordt een integrale benadering nagestreefd, waarbij niet alleen gezocht wordt naar een technische oplossing, maar waar ook organisatorische en sociale factoren in beschouwing worden genomen en waarbij een optimale inpassing van wettelijke aspecten binnen de bedrijfsvoering wordt geïntegreerd.